നിബന്ധനകളും നിബന്ധനകളും

ടെര് മ്മം

ഓർവിയൂ

ഈ വെബ് സൈറ്റ് ഫിറ്റ്വിയി സൈറ്റ് മുഴുവൻ , "ഞങ്ങൾ" എന്നിവ "ഞങ്ങൾ" ഫൈറ്റ് വിഐ . ഫൈറ്റ് വിഐ ഈ സൈറ്റില് നിന്നും ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉള് പ്പെടുന്നത് ഈ വെബ് സൈറ്റ് നിങ്ങള് ക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നു, ഉപയോക്താവ്. അവസ്ഥകള് , നിയന്ത്രണങ്ങളും നോട്ടങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ "സേവനത്തിൽ" ഏർപ്പെടുകയും ആ അധിക നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ("സേവന നിബന്ധനകൾ", "നിബന്ധനകൾ") പാലിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ, ബ്രൗസറുകൾ, വെണ്ടർമാർ, ഉപഭോക്താക്കൾ, വ്യാപാരികൾ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിമിതികളില്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെ, സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ബാധകമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ മുമ്പ് ദയവായി ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. സൈറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ സേവന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ കരാറിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനോ ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ ഒരു ഓഫറായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വീകാര്യത ഈ സേവന നിബന്ധനകളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നിലവിലെ സ്റ്റോറിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു പുതിയ ഫീച്ചറുകളും ഉപകരണങ്ങളും സേവന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സേവന നിബന്ധനകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് അവലോകനം ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റുകളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ സേവന നിബന്ധനകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ മാറ്റാനോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മാറ്റങ്ങൾക്കായി ഈ പേജ് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആ മാറ്റങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കടകള് ഷോപീഫി ഇൻക് ആണ് . അവര് ഓണ് ലൈനിന് e-commerse പ്ലാറ്റ്ഫോർറ്റ്ഫോം നല് കുന്നു.

ഈ അവസരങ്ങളിലും അവസ്ഥകളിലും ഒന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. എച്ച് ക്കിന് റെ നിയമത്തിന് റെ കീഴിലും അവകാശങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയേക്കാം.

സെക്സിന്

ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിലോ താമസിക്കുന്ന പ്രവിശ്യയിലോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിലോ താമസിക്കുന്ന പ്രവിശ്യയിലോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആശ്രിതരെ ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമോ അനധികൃതമോ ആയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കരുത് (പകർപ്പവകാശ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്).

നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിരകളോ വൈറസുകളോ വിനാശകരമായ സ്വഭാവമുള്ള ഏതെങ്കിലും കോഡുകളോ കൈമാറരുത്.

ഏതെങ്കിലും നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനമോ ലംഘനമോ നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

സെക് സിറ്റി

എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ആർക്കും സേവനം നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാതെ) എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാമെന്നും വിവിധ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ (എ) സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു; കൂടാതെ (ബി) നെറ്റ്‌വർക്കുകളോ ഉപകരണങ്ങളോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വഴിയുള്ള കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.

ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ, സേവനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം, സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം, സേവനത്തിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് അല്ലെങ്കിൽ സേവനം നൽകുന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും കോൺടാക്‌റ്റ് എന്നിവ പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയോ പകർത്തുകയോ വിൽക്കുകയോ വീണ്ടും വിൽക്കുകയോ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. .

ഈ കരാറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ടുകൾ സൗകര്യാർത്ഥം മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഈ നിബന്ധനകളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

സെക് സിറ്റ് 3 - അഭിമുഖം, അഭിപ്രായം

ഈ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമോ പൂർണ്ണമോ നിലവിലുള്ളതോ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. ഈ സൈറ്റിലെ സാമഗ്രികൾ പൊതുവായ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, പ്രാഥമികവും കൂടുതൽ കൃത്യവും കൂടുതൽ സമ്പൂർണ്ണവും സമയബന്ധിതവുമായ വിവര സ്രോതസ്സുകളോട് കൂടിയാലോചിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏക അടിസ്ഥാനമായി ആശ്രയിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല. ഈ സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്.

ഈ സൈറ്റിൽ ചില ചരിത്ര വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ, അനിവാര്യമായും, നിലവിലുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ റഫറൻസിനായി മാത്രം നൽകിയതാണ്. ഈ സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ ഒരു വിവരവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ല. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

സെക്യൂഷൻ 4 - സേവനത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങളും

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലകൾ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറിയിപ്പ് കൂടാതെ സേവനം (അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ ഉള്ളടക്കമോ) പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നിർത്താനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

സേവനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മാറ്റം, വില മാറ്റം, താൽക്കാലികമായി നിർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തലാക്കൽ എന്നിവയ്‌ക്കോ നിങ്ങളോടോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയോടോ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല.

സെക്സിനു 5 - സേവനങ്ങളോ (അംഗീകരണമെങ്കിൽ)

ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി മാത്രം ലഭ്യമായേക്കാം. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ സേവനങ്ങൾക്കോ പരിമിതമായ അളവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവ ഞങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ പോളിസി അനുസരിച്ച് മാത്രം റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് വിധേയമാണ്.

സ്റ്റോറിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിറങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കഴിയുന്നത്ര കൃത്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിന്റെ ഏത് നിറത്തിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേ കൃത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ല.

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ വിൽപ്പന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്തിനോ അധികാരപരിധിയിലോ പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്, എന്നാൽ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ഓരോ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ അവകാശം വിനിയോഗിക്കാം. ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ അളവ് പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്ന വിലനിർണ്ണയത്തിന്റെ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും അറിയിപ്പ് കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. ഏത് സമയത്തും ഏത് ഉൽപ്പന്നവും നിർത്താനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ സൈറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നത്തിനോ സേവനത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഏതൊരു ഓഫറും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അസാധുവാണ്.

ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതോ നേടിയതോ ആയ മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഗുണനിലവാരം നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ സേവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പിശകുകൾ തിരുത്തപ്പെടുമെന്നോ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

സെക്സിന് 6 - ഭക്ഷണവും അഭിപ്രായം

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നൽകുന്ന ഏത് ഓർഡറും നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തി, ഓരോ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വാങ്ങിയ അളവുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഒരേ ഉപഭോക്തൃ അക്കൗണ്ട്, അതേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ബില്ലിംഗ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് വിലാസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കീഴിലുള്ള ഓർഡറുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഞങ്ങൾ ഒരു ഓർഡറിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഓർഡർ ചെയ്ത സമയത്ത് നൽകിയ ഇ-മെയിൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ് വിലാസം/ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വിധിന്യായത്തിൽ, ഡീലർമാർ, റീസെല്ലർമാർ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണക്കാർ എന്നിവ നൽകുന്ന ഓർഡറുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനോ നിരോധിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിൽ നടത്തിയ എല്ലാ വാങ്ങലുകൾക്കും നിലവിലുള്ളതും പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ വാങ്ങലും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും നൽകാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസവും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറുകളും കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഉടനടി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു, അതുവഴി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനും ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനും കഴിയും.

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ റിട്ടേൺസ് നയം അവലോകനം ചെയ്യുക.

സെക്സിന്

ഞങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനോ നിയന്ത്രണമോ ഇൻപുട്ടോ ഇല്ലാത്ത മൂന്നാം കക്ഷി ടൂളുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്‌സസ് നൽകിയേക്കാം.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാറന്റികളോ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളോ വ്യവസ്ഥകളോ കൂടാതെ യാതൊരു അംഗീകാരവുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ അത്തരം ടൂളുകളിലേക്ക് "ഉള്ളതും" "ലഭ്യവും" ആക്സസ് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓപ്‌ഷണൽ മൂന്നാം കക്ഷി ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

സൈറ്റിലൂടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഓപ്‌ഷണൽ ടൂളുകളുടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉപയോഗവും പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും വിവേചനാധികാരത്തിലുമാണ്, കൂടാതെ പ്രസക്തമായ മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാവ്(കൾ) നൽകുന്ന ടൂളുകളുടെ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണെന്നും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കണം.

ഞങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ, വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ (പുതിയ ടൂളുകളുടെയും ഉറവിടങ്ങളുടെയും റിലീസ് ഉൾപ്പെടെ) പുതിയ സേവനങ്ങളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചറുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. അത്തരം പുതിയ ഫീച്ചറുകളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളും ഈ സേവന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.

സെക്സിന്

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലൂടെ ലഭ്യമായ ചില ഉള്ളടക്കം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

ഈ സൈറ്റിലെ മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകൾ ഞങ്ങളുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. ഉള്ളടക്കമോ കൃത്യതയോ പരിശോധിക്കുന്നതിനോ വിലയിരുത്തുന്നതിനോ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി മെറ്റീരിയലുകൾക്കോ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾക്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ സേവനങ്ങൾക്കോ ഉള്ള ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഞങ്ങൾക്കില്ല.

സാധനങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, ഉറവിടങ്ങൾ, ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്സൈറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ മറ്റേതെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ദോഷത്തിനോ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ഏതെങ്കിലും ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ നയങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്യുക, അവ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. മൂന്നാം കക്ഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ, ക്ലെയിമുകൾ, ആശങ്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവ മൂന്നാം കക്ഷിയെ അറിയിക്കണം.

സെക്റ്റൻ 9 - യുവസോണ്

ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, നിങ്ങൾ ചില നിർദ്ദിഷ്ട സമർപ്പണങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് മത്സര എൻട്രികൾ) അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന കൂടാതെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആശയങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്ലാനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ അയയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓൺലൈനിലോ ഇമെയിൽ വഴിയോ തപാൽ മെയിലിലൂടെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ (മൊത്തം, 'അഭിപ്രായങ്ങൾ'), നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന ഏത് അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പകർത്താനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും വിവർത്തനം ചെയ്യാനും ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. (1) ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, ഞങ്ങൾക്കില്ല; (2) ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ; അല്ലെങ്കിൽ (3) ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ.

നിയമവിരുദ്ധമോ കുറ്റകരമോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതോ അപകീർത്തികരമോ അപകീർത്തികരമോ അശ്ലീലമോ അശ്ലീലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കക്ഷിയുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തോ ഈ സേവന നിബന്ധനകളോ ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം നിരീക്ഷിക്കാനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലായിരിക്കാം. .

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര, സ്വകാര്യത, വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യക്തിഗത അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഏതെങ്കിലും അവകാശത്തെ ലംഘിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അപകീർത്തികരമോ അല്ലാത്തതോ ആയ നിയമവിരുദ്ധമോ അധിക്ഷേപകരമോ അശ്ലീലമോ ആയ വസ്തുക്കളോ സേവനത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയോ പ്രവർത്തനത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസോ മറ്റ് ക്ഷുദ്രവെയറോ അടങ്ങിയിരിക്കില്ലെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റായ ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപയോഗിക്കരുത്, നിങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാളായി നടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെയോ മൂന്നാം കക്ഷികളെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും അവയുടെ കൃത്യതയ്ക്കും നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി. നിങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയോ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.

സെക് സിറ്റ് 10 - പ്രവർത്തനം

സ്റ്റോറിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് കീഴിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുന്നതിന്.

സെക്യൂട്ട് 11 - ലേഖകൾ

ഉൽപ്പന്ന വിവരണങ്ങൾ, വിലനിർണ്ണയം, പ്രമോഷനുകൾ, ഓഫറുകൾ, ഉൽപ്പന്ന ഷിപ്പിംഗ് നിരക്കുകൾ, ട്രാൻസിറ്റ് സമയം, ലഭ്യത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ പിശകുകളോ കൃത്യതകളോ ഒഴിവാക്കലുകളോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലോ സേവനത്തിലോ ഉണ്ടായേക്കാം. മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ (നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉൾപ്പെടെ) സേവനത്തിലോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾ, അപാകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്നിവ തിരുത്താനും വിവരങ്ങൾ മാറ്റാനോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഓർഡറുകൾ റദ്ദാക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. .

പരിമിതികളില്ലാതെ, വിലനിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, സേവനത്തിലോ ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റിലോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ വ്യക്തമാക്കാനോ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. സേവനത്തിലോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റിലോ പ്രയോഗിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട അപ്‌ഡേറ്റോ പുതുക്കിയ തീയതിയോ, സേവനത്തിലോ ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റിലോ ഉള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌തതായി സൂചിപ്പിക്കരുത്.

സെക് സിറ്റിം

സേവന നിബന്ധനകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിലക്കുകൾക്ക് പുറമേ, സൈറ്റോ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു: (എ) ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി; (ബി) നിയമവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനോ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനോ മറ്റുള്ളവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക; (സി) ഏതെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര, ഫെഡറൽ, പ്രവിശ്യ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഓർഡിനൻസുകൾ എന്നിവ ലംഘിക്കുന്നതിന്; (ഡി) നമ്മുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്യുക; (ഇ) ലിംഗഭേദം, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം, മതം, വംശം, വംശം, പ്രായം, ദേശീയ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുക, ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക, അപമാനിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ വിവേചനം കാണിക്കുക; (എഫ്) തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ; (ജി) സേവനത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയോ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെയോ ഇൻറർനെറ്റിന്റെയോ പ്രവർത്തനത്തെയോ പ്രവർത്തനത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ വൈറസുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ഷുദ്ര കോഡുകളോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യുക; (എച്ച്) മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനോ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനോ; (i) സ്പാം, ഫിഷ്, ഫാം, കാരണം, ചിലന്തി, ക്രാൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ്; (j) ഏതെങ്കിലും അശ്ലീലമോ അധാർമികമോ ആയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി; അല്ലെങ്കിൽ (കെ) സേവനത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയോ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെയോ ഇൻറർനെറ്റിന്റെയോ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളിൽ ഇടപെടുകയോ മറികടക്കുകയോ ചെയ്യുക. നിരോധിത ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ലംഘിച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

സെക് സിറ്റ് 13 - ഓർമറ്റിന് റെ അടിസ്ഥാനം

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവും പിശകുകളില്ലാത്തതുമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുകയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയോ വാറണ്ടുചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഫലങ്ങൾ കൃത്യമോ വിശ്വസനീയമോ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

സമയാസമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സേവനം നീക്കം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കൂടാതെ സേവനം റദ്ദാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

സേവനത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ നിങ്ങളുടെ മാത്രം റിസ്ക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുന്നു. സേവനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സേവനവും എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും (ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചതൊഴിച്ചാൽ) നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി 'ഉള്ളതുപോലെ' 'ലഭ്യമായും' നൽകിയിരിക്കുന്നു, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യമോ വാറന്റികളോ വ്യവസ്ഥകളോ ഇല്ലാതെ, എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വാറന്റികളും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരക്ഷമതയുടെ വ്യവസ്ഥകളും, വാണിജ്യയോഗ്യമായ ഗുണനിലവാരം, ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ്, ഈട്, ശീർഷകം, ലംഘനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ.

സംഭവമില്ല. ഫൈറ്റ് വിഐ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ, ഓഫീസർ, ജോലിക്കാര് സർവസുഫോര് ക്കാരോ ലൈസന് സര് ക്കാരോ എന്തെങ്കിലും പരിപാലനം, നഷ്ടം, അപകടം, പ്രത്യേകം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ, ഉൾപ്പെടെ, ലാഭം നഷ്ടപ്പെട്ടു, നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതിഫലം, നഷ്ടപ്പെട്ട സംരക്ഷണം, വിവരം നഷ്ടം, പകരം വില, അല്ലെങ്കില് സമാനമായ ഏതെങ്കിലും അപകടങ്ങള് , ടോര് ട്ട് (അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ), കഠിന ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കില് , സേവനം ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങള് കൂടെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കില് നിങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു അവകാശത്തിനും, ഉൾപ്പെടെ, ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കില് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് റെ ഫലമായി ഏതു തരത്തിലുള്ള നഷ്ടമോ അപകടമോ (അല്ലെങ്കില് ) സേവനം മുഖാന്തരം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളോ അധികാരപരിധികളോ അനന്തരഫലമോ ആകസ്മികമോ ആയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാനോ പരിമിതപ്പെടുത്താനോ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ, അത്തരം സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ അധികാരപരിധിയിലോ, ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യത നിയമം അനുവദനീയമായ പരമാവധി പരിധിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സെക്സിന്

നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ച്, രക്ഷപ്പെടുത്താനും, ദോഷം നിര് ത്തിയിരിക്കാനും സമ്മതിക്കുന്നു. ഫൈറ്റ് വിഐ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് , ബൈബിയറികള് , പങ്കാളികള് സബ് കോണ് കോര് ട്ടറുകള് , രേഖകള് , ജോലികള് , ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളില് നിന്നും യാതൊരു ദോഷവും, ന്യായമായ അറ്റോണിയുടെ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ, മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വരുന്നതിനു വേണ്ടിയോ ഉയര് ന്നതുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമം ലംഘിക്കുകയോ മൂന്നാമത്തെ പാര് ട്ടിയുടെ അവകാശം.

സെക് സിറ്റി

ഈ സേവന നിബന്ധനകളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ നിയമവിരുദ്ധമോ അസാധുവായതോ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആണെന്ന് നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ബാധകമായ നിയമം അനുവദനീയമായ പരിധി വരെ അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കും, കൂടാതെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗം ഈ നിബന്ധനകളിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കും. സേവനം, അത്തരം നിർണ്ണയം ശേഷിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളുടെ സാധുതയെയും നിർവ്വഹണത്തെയും ബാധിക്കില്ല.

സെക് സിറ്റി

അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പുള്ള കക്ഷികളുടെ ബാധ്യതകളും ബാധ്യതകളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ അതിജീവിക്കും.

നിങ്ങളോ ഞങ്ങളോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ഏക വിധിയിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സേവന നിബന്ധനകളുടെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയോ വ്യവസ്ഥയോ പാലിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ, അറിയിപ്പ് കൂടാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കരാർ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും കുടിശ്ശികയുള്ള എല്ലാ തുകകൾക്കും നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തീയതി ഉൾപ്പെടെ; കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള (അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക്) നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചേക്കാം.

ഈ സേവന നിബന്ധനകളുടെ ഏതെങ്കിലും അവകാശമോ വ്യവസ്ഥകളോ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനോ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് അത്തരം അവകാശത്തിന്റെയോ വ്യവസ്ഥയുടെയോ ഒരു ഇളവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല.

ഈ സേവന നിബന്ധനകളും ഈ സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്ത ഏതെങ്കിലും നയങ്ങളും പ്രവർത്തന നിയമങ്ങളും നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മുഴുവൻ കരാറും ധാരണയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും മുൻകാല അല്ലെങ്കിൽ സമകാലിക കരാറുകൾ, ആശയവിനിമയങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയെ അസാധുവാക്കിക്കൊണ്ട് സേവനത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. , വാക്കാലുള്ളതോ എഴുതിയതോ ആയാലും, നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കുമിടയിൽ (സേവന നിബന്ധനകളുടെ ഏതെങ്കിലും മുൻ പതിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്).

ഈ സേവന നിബന്ധനകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലെ അവ്യക്തതകൾ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കക്ഷിക്ക് എതിരായി വ്യാഖ്യാനിക്കില്ല.

18 - സേവനം

ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സേവന നിബന്ധനകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് അവലോകനം ചെയ്യാം.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റുകളും മാറ്റങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ സേവന നിബന്ധനകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ മാറ്റാനോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മാറ്റങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ സേവന നിബന്ധനകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കോ സേവനത്തിലേക്കോ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതോ ആ മാറ്റങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതയാണ്.

സെക്സിന്

ഈ സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും വേര് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും കരാര് ജ്യങ്ങളും... കെ.

സെക് സിറ്റി

സേവനത്തിന്റെ അധികാരം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് newrelease@fitvii.comയില് അയക്കണം.

FAQS About GT5

Why do we recommend buying Fitvii GT5?

There are always good products out there, but finding them is hard.

We followed doctors' advice, designed Fitvii GT5, and achieved a technological breakthrough. So we are very confident in Fitvii GT5, but due to the suppression of large companies, it is difficult to expose it. If you see us, buy it, it will good for you.

Why GT5 watches are in short supply?

Materials and tight supply of Fitvii GT5 (GT2 has been discontinued), once sold out, supply will not be available for another two months. It won't be available for two months and prices may rise again. We may transfer goods from other warehouses, and the price may increase again. We may transfer goods from other warehouses.

Why we make the GT5 blood pressure watch?

Anyone over the age of 30 will face blood pressure problems.

We hope to develop a watch with thehighest cost performance that can be affordable by all people. FITVII GT5 breaks technical boundaries and iscost-effective. This Smartwatch Does  is only a quarter of 95% for a Quarter of the Price of the Big Brands.

How many languages does the watch support?

🌐13 languages (English, Español, Deutsch, Italiano, Français, Português, svenska, Turkish, Traditional Chinese, 日本語, 한국인, etc.)

മുകളില് പുതിയ വരികള് - എംഎം38Name

പുതിയ എംഎം38 വാച്ച്