ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ലോഡിംഗ്
ഹലോ customer.full_name!

രോഗി തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ്, പതിവായി പിന്തുടരും. ശുദ്ധമായ eu elit mattis congue അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോർട്ടർ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക.

ചോദ്യം: ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കും?
നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ എഴുതുക